Health


건강 상태가 걱정되는 유민상

건강 상태가 걱정되는 유민상

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

유민상 진짜 혈색 너무 안 좋아 보임ㅠㅠㅠ

회색빛도 아니고 파란색이야,,,

알아서 관리하겠지만 건강검진 받았으면ㅜㅜㅜㅜㅜ